قوانین اساسی بازاریابی
قوانین اساسی بازاریابی
  • مدیر سایت
  • یکشنبه ۲۴ دی سال ۱۳۹۶
  • 30نظرات

این قوانین، بویژه در کسب و کارهای جدید و در حال رشدی که به کمکهای بازاریابی صریح، روشن، مطابق با فهم عامه، و غیر مهمل نیاز دارند کاربرد دارند. آنها بدون هیچ ترتیب خاصی در اینجا ذکر شده اند:
- 1قانون ادراک:
بازاریابی جنگ ادراکات است و نه به طور ساده، جنگ محصولات.
به نظر می‌رسد که اکثر مردم فکر می‌کنند که در جنگ برای بدست آوردن مشتری، این بهترین محصول است که برنده می‌شود. اما مسلما قضیه از این قرار نیست. بلکه برنده محصولی است که مشتریان معتقدند بهترین است؛ که این موضوع با خرید یا عدم خرید آنها مشخص می‌گردد.