بیانیه ماموریت سازمان، جمله یا عبارتی است که بدان وسیله ماهیت یک سازمان از ماهیت دیگر سازمان‌های مشابه متمایز می‌شود. این سند، بیان کننده علت وجودی سازمان می‌باشد. با استفاده از بیانیه ماموریت می‌توان به این پرسش اساسی پاسخ داد که: فعالیت ما چیست؟ ماموریت سازمان اگر به شیوه روشن بیان گردد، الگویی مناسب را برای تدوین استراتژی‌های اثربخش ارائه می‌نماید.
اگر بیانیه ماموریت به شیوه ای خوب تهیه شود هدف، مشتریان، محصولات یا خدمات، بازارها،وری اصلی مشخص خواهند شد.
 از دیدگاه ورن مک جنیر ماموریت سازمان باید دارای Ĥ فلسفه و فن ویژگی‌های زیر باشد:

 1. سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد بشود، معرفی نماید.
 2. به اندازه ای محدود باشد که برخی از فعالیت‌های مخاطره آمیز را حذف نماید و بدان اندازه گسترده و وسیع باشد که نوید رشد خلاق و نوآوری را بدهد.
 3. سازمان را از سایر سازمان‌ها متمایز نماید.
 4. به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت‌های کنونی و آینده را ارزیابی کرد.
 5. به حد کافی واضح و آشکار باشد تا همه اعضای سازمان بتوانند آن را درک نمایند.
بیانیه ماموریت را گاهی گزاره اعتقادات، بیان مقصود، بیان فلسفه، بیان باورها، بیان اصول سازمان یا گزاره ای می‌نامند که معرف سازمان است. مشخص کردن دیدگاه‌ها و بیانیه ماموریت سازمان اولین قدم فرآیند برنامه ریزی استراتژیک می‌باشد .

بیانیه‌های ماموریت سازمان ها، از نظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوتند.
بیشتر کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک معتقدند که مفاد بیانیه ماموریت سازمان باید دارای نه ویژگی برجسته باشد. در واقع با توجه به ماموریت باید بتوان به موارد زیر پاسخ داد:

 1. مشتریان: مشتریان سازمان چه کسانی هستند؟
 2. محصولات یا خدمات: محصولات و خدمات محوله سازمان چیست؟
 3. بازار: نیازهای بازار (و سایر نیازها از قبیل نیازهای اجتماعی و سیاسی) چیست؟ و از نظر  جغرافیایی سازمان در کجا رقابت می‌کند و محدوده فعالیت آن چیست؟
 4. فناوری: آیا سازمان از فناوری‌های پیشرفته در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند؟  
 5. توجه به بقا و رشد: آیا سازمان برای رشد و تکامل از تعهد لازم برخوردار است؟
 6. فلسفه: باورها، ارزش ها، آرزوها و آرمان‌های اصلی سازمان کدامند؟
 7. ویژگی ممتاز: چه قابلیت‌های منحصر به فردی سازمان را از رقبایش متمایز می‌سازد؟
 8. توجه به تصور مردم: آیا سازمان نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیطی واکنش نشان می‌دهد؟
 9. توجه به کارکنان: آیا کارکنان سازمان به عنوان یک دارایی ارزشمند برای آن محسوب می‌شوند؟

 با توجه به ویژگی‌های فوق بیانیه ماموریت سازمان باید سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد، معرفی نماید. این بیانیه باید به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت‌های کنونی و آینده را ارزیابی کرده و آنقدر واضح و آشکار باشد تا همه اعضا سازمان آن را درک نمایند. اگر یک سازمان نتواند بیانیه ماموریت سازمانی خود را به صورتی جامع و الهام بخش تدوین نماید، نمی‌تواند نظر مطلوب گروه‌های ذینفع کنونی و بالقوه را جلب کند. بیانیه ماموریت سازمانی محملی اثربخش است که سازمان می‌تواند بدین وسیله دیدگاه‌های خود را به گروه‌های ذینفع داخلی و خارجی ارائه نماید. ماموریت سازمان یکی از ابزارهای استراتژیک است و هسته اصلی آن از هدف نهایی و خاص سازمان نشأت می‌گیرد.

کلمات کلیدی : بیانیه ماموریت - بیانیه ماموریت چیست